ดร.ชัย นิมากร

กรรมการบริหาร รองผู้ตรวจสอบ และประธานชมรมบัณฑิตตระกูลลิ้ม