คุณเฮ็นรี่ ลิ้ม

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์