คุณอดิพงษ์ ถาวรวิริยะนันท์

กรรมการ และรองประธานแผนกปฏิคม