คุณสาวิตรี ลาภไพบูลย์พงศ์

กรรมการ รองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา และฝ่ายหาทุนอนุกรรมการแผนกสตรี