คุณสาวิตรี ลาภไพบูลย์พงศ์

กรรมการ และฝ่ายหาทุนอนุกรรมการแผนกสตรี