คุณวินัย จันทรวารี

กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการแผนกสวัสดิการ