คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ

ประธานกรรมการอาวุโส ที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา และที่ปรึกษาแผนกสตรี