การประชุมสัมมนาประธานและผู้นำสมาคมฯ ชมรมตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสัมมนาประธานและผู้นำสมาคมฯ ชมรมตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หลังจากเสร็จพิธีสักการะบรรพบุรุษ ผู้นำสมาคมตระกูลลิ้ม และตัวแทนชมรมตระกูลลิ้มทั่วประเทศได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยตัวแทนทุกชมรมก็ได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ และทางผู้นำสมาคมก็ได้รับฟังพร้อมชี้แนะหาทางแก้ไขร่วมกัน และผลักดันกิจการงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี