งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 19 จังหวัด สงขลา

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม
ภาคใต้ ครั้งที่ 15 จังหวัด สงขลา

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15 วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยชมรมตระกูลลิ้มสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นำโดยประธานกรรมการอาวุโส คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง และนายกมนตรี มังกรกนก และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ไปร่วมงานประชุม พร้อมทั้งชมรมตระกูลลิ้มต่างๆ กว่า 26 องค์กร ก็ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณปพนสัณท์ ลิ่มรัชชพงศ์ ประธานชมรมตระกูลลิ้มสงขลา พร้อมทั้งคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีมติการประชุม (สรุปย่อ) ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคใต้ ครั้งที่ 14 (เจ้าภาพ : สมาคมตระกูลลิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ที่ประชุมหารือและมีมติเอกฉันท์ว่า

สมาคมตระกูลลิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วาระที่ 2 รายงานและกิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ สมัยที่ 29 ปีที่ 1

ได้ทำการฉายวิดีทัศน์ อาทิ บรรยากาศงานไหว้บรรพบุรุษไหว้บรรพบุรุษฤดูเหมันตืประจำปี พ.ศ.2561 บรรยากาศงานไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี พ.ศ.2562 บรรยากาศการรับมอบตำแหน่งของคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 20,21 กิจกรรมการประชุมสัมมนาภูมิภาคที่ผ่านมา บรรยากาศที่ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มจัดเดินทางไปกราบสักการะบรรพบุรุษท่านปี่กานกง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วาระที่ 3 สรรหาประธานและรองประธานตระกูลลิ้มภาคใต้ชุดใหม่

มติที่ประชุมให้

คุณสุรเดช ลิมปพัฒนวณิชย์ ประธานชมรมตระกูลลิ้มหาดใหญ่ เป็นประธานตระกูลลิ้มภาคใต้

คุณเกรียงศักดิ์ ตรีสุคนธ์ ประธานสมาคมตระกูลลิ้มลิ้มสุราษฎร์ธานี เป็นรองประธานตระกูลลิ้มภาคใต้

คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานตระกูลลิ้มจังหวัดยะลา เป็นรองประธานตระกูลลิ้มภาคใต้

คุณพีรศักดิ์ ลิ่มชูเชื้อ ประธานตระกูลหลิมจังหวัดภูเก็ต เป็นรองประธานตระกูลลิ้มภาคใต้

วาระที่ 4 สรรหาเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคใต้ ครั้งที่ 15

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมหอตระกูลลิ้มภาคใต้ (ทุ่งลุง) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป้นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนตระกูลลิ้มเข้าช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขณะนี้ประธาน รองประธานภูมิภาคต่างๆ ก็ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการขององค์กรให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น และนายกมนตรี มังกรกนก ยังได้กล่าวชื่นชมถึงการประชุมในครั้งนี้ โดยตัวแทนชมรมตระกูลลิ้มต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ยังได้สรุปโครงสร้างสมาคม ดังนี้

– คณะกรรมการอาวุโส

– คณะกรรมการบริหาร

– แผนกต่างๆ รวมถึงชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม และชมรมบัณฑิตตระกูลลิ้ม

หลังจากนี้หากชมรมตระกูลลิ้มชมรมใด เกิดปัญหา สามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไป