งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 จังหวัด นครราชสีมา

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 จังหวัด นครราชสีมา

งานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 18-20  กันยายน พ.ศ.2563 โดยชมรมตระกูลลิ้มนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สำหรับรายงานกรุณารอการอนุมัติเผยแพร่