คุณลัดดาวัลย์ กาญจนชัยภูมิ

รองประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกสตรี