คุณมานะชัย อัญมณีเจริญ

กรรมการ , รองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา และรองประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม