งานสัมมนาประธานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ตระกูลลิ้มได้จัดสมมนาทั่วประเทศ

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 10-12 มิถุนายน 2559 aห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมา เจ้าภาพจัดการประชุม