งานสัมมนาประธานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ตระกูลลิ้มได้จัดสมมนาทั่วประเทศ

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 10-12 มิถุนายน 2559 aห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมา เจ้าภาพจัดการประชุม