งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 จังหวัด อุดรธานี

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 จังหวัด อุดรธานี

งานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 วันที่ 23-25  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยชมรมตระกูลลิ้มอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นำโดยประธานกรรมการอาวุโส คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง และนายกมนตรี มังกรนก ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชมรมตระกูลลิ้มต่างๆกว่า 31 องค์กร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเช่นกัน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล คุณยงยุทธ์ พนาสวัสดิ์วงศ์ ประธานชมรมตระกูลลิ้มอุดรธานี พร้องทั้งคณะให้การต้อนรับแขกทุกท่านเป็นอย่างดี โดยมีมติการประชุม (ฉบับย่อ) ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ : ชมรมตระกูลลิ้ม จังหวัดนครราชสีมา)

ที่ประชุมหารือและมีมติเอกฉันท์ว่า ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วาระที่ 2 แจ้งกิจกรรมและนโยบายหลักของสมาคมตระกูลลิ้มฯ

สมาคมเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาลุกหลานตระกูลลิ้มที่มีความรู้ ศักยภาพ ความกตัญญู สร้างเสริมความภูมิใจให้กับเยาวชน พยายามให้เยาวชนซึบซับและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ผ่านมามีการจัดโครงการสำคัญๆ ก็คือ การสอบชิงทุนเข้าค่ายฤดูร้อนที่เมืองจีน ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งในปีนี้ต้องเลื่อนเป็นเมษายนปีหน้า เนื่องจากกำหนดการเดิมตรงกับวันชาติจีน การเดินทางจึงไม่สะดวก ขอให้ทุกท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในครั้งนี้ด้วย

วาระที่ 3 สรรหาประธานและรองประธานตระกูลลิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านต่อไป

ที่ประชุมหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณรังสรรค์ อินทรชาธร เป็นประธานตระกูลลิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 1 สมัย

วาระที่ 4 สรรหาเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ให้ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดสุรินทร์รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ.2563

วาระที่ 5 เรื่องข้อเสนอแนะ-ข้อซักถาม

หากผู้เข้าประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถาม สามารถส่งข้อความเข้ามาใน Line สมาคม เพื่อจะได้พิจารณาแลพตอบคำถามได้อย่างสมบูรณ์แบบ วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ การเพิ่มสมาชิกของแต่ละชมรม อยากให้มีการประชาสัมพันะ์เชิญชวนพี่น้องตระกูลลิ้มที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม