งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 จังหวัด พิษณุโลก

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยชมรมตระกูลลิ้มพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นำโดยประธานกรรมการอาวุโส คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง คุณสมชาย กสิกิจวรกุล และนายกมนตรี มังกรกนก ได้ไปร่วมงานประชุม พร้อมทั้งชมรมตระกูลลิ้มต่างๆ กว่า 27 องค์กร ก็ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณอานนท์ สุวัฒนะโสภณ ประธานชมรมตระกูลลิ้มพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีมติการประชุม (สรุปย่อ) ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (เจ้าภาพ : ชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่)

ที่ประชุมหารือและมีมติเอกฉันท์ว่า ชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาภาคเหนือ ครั้งที่ 19 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วาระที่ 2 สรรหาประธานและรองประธานตระกูลลิ้มภาคเหนือท่านต่อไป

สืบเนืองจากคุณอานนท์ สุวัฒนะโสภณ ประธานตระกูลลิ้มภาคเหนือ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ที่ประชุมหารือว่าให้บุคคลที่มีความสามารถมาสานต่อกิจการงานให้ต่อเนื่องกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คุณอานนท์ สุวัฒนะโสภณ เป็นประธานตระกูลลิ้มภาคเหนือต่อไปอีก 1 สมัย

วาระที่ 3 สรรหาเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ให้ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

วาระที่ 4 สรรหาเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2565

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ ชมรมตระกูลอำเภอแม่สอดเป้นประธานจัดงานและให้ชมรมตระกูลลิ้มภาคเหนือเป้นผู้ช่วยทั้งหมด วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ นายกแจ้งว่าเดือนพฤษภาคม ทางสมาคมจะมีงานประชุมใหญ่ และยุ่งมาก ขอความร่วมมือทุกชมรมหลีกเลี่บงการจัดงานในช่วงเดือนดังกล่าว เพราะไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงาน และการพัฒนาฟื้นฟูองค์กร โดยการตั้งบริษัทลูกหลานตระกูลลิ้ม สร้างธุรกิจตระกูลลิ้มเพื่อเชื่อมโยงกัน เป็นทุนสนับสนุนชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มอีกด้วย