งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 20

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 20 จังหวัด ระยอง

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้ม
ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 20 จังหวัด ระยอง

งานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้ม ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 20 วันที่ 31 พฤษภาคม 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยชมรมตระกูลลิ้มระยองเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นำโดยประธานกรรมการอาวุโส คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง และนายกมนตรี มังกรนก ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชมรมตระกูลลิ้มต่างๆกว่า 36 องค์กร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเช่นกัน ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย ประธานชมรมตระกูลลิ้มระยอง พร้องทั้งคณะให้การต้อนรับพี่น้องตระกูลลิ้มทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยมีมติการประชุม (ฉบับย่อ) ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 19 (เจ้าภาพ : ชมรมตระกูลลิ้มดำเนินสะดวก)

ที่ประชุมหารือและมีมติเอกฉันท์ว่า ชมรมตระกูลลิ้มดำเนินสะดวกเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วาระที่ 2 รายงานนโยบายและกิจกรรมดำเนินงานของสมาคมตระกูลลิิ้ม

สมาคมตระกูลลิ้มฯ ได้จัดคณะจำนวน 87 ท่าน เดินทางไปสักการะบรรพบุรุษท่านปีกางกง ยังเมืองเว่ยฮุย มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการสักการะบรรพบุรุษที่เป็นต้นกำเนิดตระกูลลิ้ม ทำให้ได้รู้ประวัติความเป็นมาอย่างลึกซึ้ง และสำหรับโครงการชมรมดีเด่นที่ได้แจ้งรายละเอียดการส่งผลงานของชมรมทั้ง 68 ชมรม หากชมรมใดสงสัยสามารถสอบถามได้เลยที่กลุ่ม Line โครงการชมรมดีเด่น และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของแต่ละชมรมให้ดียิ่งขึ้น 

วาระที่ 3 สรรหาประธานและรองประธานตระกูลลิ้มภาคกลาง-ตะวันออกท่านต่อไป

ที่ประชุมหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย เป็นประธานตระกูลลิ้มภาคกลาง-ตะวันออก

วาระที่ 4 สรรหาเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 21

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 21 ในปี พ.ศ.2564

วาระที่ 5 เรื่องข้อเสนอแนะ-ข้อซักถาม

คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ประะาน รองประธานภูมิภาคต่างๆ ได้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหาอย่างกระตือรือร้น อีกทั้งปัจจุบันผู้นำชมรมตระกูลลิ้มก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม นอกจากนี้ชมรมใดที่ยังคงมีปัญกาในการบริหาร ได้เสนอแนะให้เครือข่ายที่มีความสามารถภายในองค์กรมาช่วยประสานงาน และร่วมกันแก้ไขดดยเร็วที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไปขององค์กร