คุณพงศ์ศักดิ์ มงคลสุนทรโชติ

ประธานอำนวยกรรมการอาวุโส สมัยที่ 20