ดร.หลักชัย กิตติพล

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกปฏิคม