คุณไพศาล ดำรงทวีศักดิ์

ประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา