คุณโฆสิต สุวินิจจิต

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา