คุณเฮ็นรี่ ลิ้ม

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกประชาสัมพันธ์