คุณเศรษฐพงษ์ จงสงวน

กรรมการ , รองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา และรองประธานแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน