คุณเชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์

รองประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและกีฬา