คุณเชาว์ ลิ้มถาวรวงศ์

กรรมการบริหารและรองประธานควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน