คุณเชาว์ ลิ้มถาวรวงศ์

กรรมการบริหาร และรองประธานอนุกรรมการแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน