คุณเก็จวลี โรจน์รัตนวลี

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา และอนุกรรมการแผนกสตรี