คุณอุษณีย์ เรืองปัญญาวุฒิ

กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการแผนกสตรี