คุณอุทาร พนาดำรง

กรรมการ และรองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา