คุณอำนวย แซ่ลิ้ม

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกสมาชิกภาพ