คุณอำนวย แซ่ลิ้ม

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกสมาชิกภาพ