คุณสุวิมล มหากิจศิริ

รองประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกสตรี