คุณสุรัตนชัย ประสาทสวัสดิ์ศิริ

รองประธานกรรมการอาวุโส