คุณสุรพงษ์ ศรีโรจนภิญโญ

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 22