คุณสุพัฒดา ปฐมศักดิ์

รองประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกสตรี