คุณสุทธิ เลิศหิรัญวิบูลย์

ประธานกรรมการอาวุโสถาวร