คุณสาวิตรี ลาภไพบูลย์พงศ์

กรรมการ , รองประธานแผนกบันเทิงและกีฬาและฝ่ายหาทุนแผนกสตรี