คุณสมวัน มนตรีกูล

กรรมการ และรองประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม