คุณสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ

กรรมการ , รองประธานแผนกประชาสัมพันธ์ และรองประธานแผนกสตรี