คุณสมชาย กสิกิจวรกุล

ประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา