คุณสมชาย กสิกิจวรกุล

ประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิง และการกีฬา