คุณวีระศักดิ์ ลิ้มเจริญวิริยะกุล

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกสมาชิกภาพ