คุณวิสิทธิ์ ลือลำ้สมบัติ

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกสวัสดิการ