คุณวิศาล ลิ้มไพศาลสกุล

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 15