คุณวิชาญ ลิ้มชัยศิริ

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน