คุณวิชัย บุญภราดร

ประธานอำนวยกรรมการอาวุโส สมัยที่ 18