คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง

กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการแผนกปฏิคม