คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง

กรรมการบริหาร , ประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา และประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม