คุณรุ่งทิพย์ พิเชษฐพันธ์

กรรมการบริหาร และรองประธารแผนกสตรี