คุณยงยุทธ พนาสวัสดิ์วงศ์

กรรมการ , รองประธานแผนกวัฒนธรรม และรองประธานแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน